برنامه غذایی مهد کودک و پیشدبستانی سهیل

اطلاعیه

برنامه غذای این مرکز با استفاده از عمل و دانش دکتر تغذیه و مناسب با سن و مراحل رشدی کودکان پیاده می شود.

برنامه غذایی مهد کودک و پیش دبستانی سهیل
روزهای هفتهصبحانهپیش غذانهارمیان وعده
شنبهچای شیرین، نان و پنیرسوپ ورمیشل
قرمه سبزی
ژله
یک شنبهچای شیرین و نیمرو و نانسوپ جوماکارونی
سالاد فصل
دوشنبهچای شیرین، حلوا ارده و نانآش رشتهعدس پلو با گوشت چرخ کرده و کشمش سالاد کاهو
سه شنبهچای شیرین، نوتلا و نانسوپ مرغسبزیپلو با تن ماهیژله
چهارشنبهچای شیرین، کره عسل/مربا و نانسوپ سبزیجاتخورشت هویج و مرغ و پلوماست و خیار