سرفصل تکنیک های آموزشی

نوآوری در به کارگیری روش های جدید  برای حل مسئله در کودکان

۱.به کار بردن تکنیک های یادگیری جدید (مانند مشاهده، مصاحبه و فعالیت های عملی مانند نقاشی و کاردستی و …).

۲.به کار گیری تکنیک های جدید در یادگیری مهارت های مثل خواندن یا ریاضی یا نوشتن.

۳.ایجاد علاقه مندی در کودکان به فعالیت های شنیداری گفتاری نوشتاری و فکری و محاسبات ریاضی و حجی کردن.

۴.ایجاد تقویت درک مفاهیم آموزشی مخصوصا در کودکانی که اختلالاتی در ادراک و پردازش اطلاعات و مهارت ها یادگیری دارند (مانند نارساخوانی یا آفازی).

۵. تقویت توانایی های مهم در یادگیری مانند گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن.

۶.تقویت حافظه زبان گفتاری مخصوصا در کودکانی که ضعف در تجزیه ی تحلیل کلمات و اشکال کلمات دارند.

۷.ایجاد تمرکز حواس در کلاس در ساعات آموزشی و پیش گیری از حرکات پیش فعالی و هیجانی کودکان.

۸.ایجاد هماهنگی بین چشم و دست.

۹.ایجاد ثبات یادگیری (عادت در مورد یادگیری های آموزشی).

۱۰.تقویت حواس پنج گانه کودک با استفاده از امکانات محیطی و آموزشی مهد و پیش دبستانی سهیل.

۱۱. پیشگیری از نابهنجاری های شدید اختلالات یادگیری.

۱۲.برطرف نمودن ناتوانایی های آموزشی کودکان به کمک تکنیک های جدید آموزشی و روش تدریس معلمان با تاکید بر پرحوصلگی معلم.

۱۳.تنظیم برنامه های درسی و آموزشی مناسب و استفاده از وسایل کمک آموزشی مرتبط.

۱۴.ایجاد آمادگی لازم برای پیشگیری از اضطراب های کودک در موقع یادگیری.

۱۵.ایجاد انگیزه یادگیری که مربی نقش هدایت کننده دارد.

۱۶.افزایش دقت ذهنی و دقت محیطی در کودکان با ایجاد تازگی در برنامه های آموزشی.