رفتارهای ناهنجار کودکان و راههای پیشگیری و درمان آنها

کودک از لحاظ عاطفی بیشتر برای خود مشکل آفرین است تا دیگران.در دوران کودکی بین دختران و پسران از لحاظ رغبت ها و مشکلات، تفاوت نسبتا فاحشی وجود دارد. دختران که سریع تر مراحل بلوغ را می گذرانند مشکلاتی بیش از پسران دارند.دختران به سازگاری در مهد، مدرسه، خانواده و جامعه بیشتر توجه دارند، حال آن که مشکلات مالی و برنامه ریزی های شغلی یبشتر توجه پسران را به خود مشغول می دارد. هر دو گرئه به طور فزاینده ای با مشکلات عاطفی مواجه اند. مشکلات عمده، هنگامی اشت مه فرد در کنار آمدن با مشکلات در دوران کودکی نیز نا موفق بوده است.

به طور کلی طبقه بندی مشکلات کودکان بر حسب اهمیت و فراوانی عبارتند از: روابط خانوادگی، مشکلات مهد و مدرسه، مربیان و معلمان، روابط با جنس مخالف و موافق، مشکلات مادی، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، مشکلات سازشی و غیره و مهمترین این مشکلات عبارتند از: ترس، نگرانی، کمروئی، خشم، حسادت، احساس حقارت، اضطراب، ناکامی، تعارض و غیره. دراین اینجا سعی بر آن است، هر یک از مشکلات کودکان به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و سپس راه های عملی و ممکن برای هر یک از آن ها پیشنهاد شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید بر روی موارد زیر کلیک کنید:

شاید برایتان جالب باشد:  عوامل موثر در رشد و تحول کودکان